Konkurs Facebook

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Konkurs jest organizowany na fanpage'u fantastycznego dwumiesięcznika FANTOM https://www.facebook.com/Fantom-fantastyczny-dwumiesi%C4%99cznik-1672582676374389/
2) Organizatorem Konkursu jest fantastyczny dwumiesięcznik FANTOM, którego wydawcą jest: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska Sp.z o.o., pl.Hallera 5/7a, 03-464 Warszawa, Polska, NIP: 522-299-34-35, REGON: 145946880, KRS: 0000407170.
3) Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na Facebooku hthttps://www.facebook.com/Fantom-fantastyczny-dwumiesi%C4%99cznik-1672582676374389/
4) Fundatorem nagród jest wydawca książek.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1) W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu;
e) opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage'u,
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody .
2) Czas trwania Konkursu, warunki udziału oraz informacje o sposobie rozstrzygnięcia zostały określone w poście konkursowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania do na stronie www.magazynfantom.pl
2) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
3) Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 

Agencja Wydawniczo – Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o.
ul. Borowskiego 2 lok. 205, 03-475 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami:
Tel. (22) 115-77-59
E-mail: redakcja@magazynfantom.pl